Λογισμικό SHIFT for therapists

Η ψυχοθεραπεία είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να αφορά στην προσωπική εξέλιξη κάποιου ατόμου, στη διαχείριση κάποιας κρίσης ζωής, στην επίλυση προβλημάτων στον επαγγελματικό χώρο, στην ερωτική ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Τόσο στην ατομική ψυχοθεραπεία, όσο και στην ομαδική ανάλυση, στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία και στη θεραπεία ζεύγους, αυτό που ο θεραπευόμενος επικοινωνεί, είναι το εργαλείο του θεραπευτή με το οποίο θα βοηθήσει τον θεραπευόμενο να εξελιχθεί. Σε όλα τα είδη της θεραπείας, ανεξάρτητα με τον βαθμό που επικεντρώνονται στο «εδώ και τώρα» της συνεδρίας, η εξέλιξη της στάσης του θεραπευόμενου στα ερεθίσματα της διαπροσωπικής συναλλαγής, της σχέσης του με τα όρια, της συνέπειάς του, των αμυντικών μηχανισμών που ενεργοποιεί και πως αυτά μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου, αποτελούν κρίσιμα θεραπευτικά εργαλεία.

Στην περίπτωση ομάδων, οικογενειών ή ζευγαριών που έρχονται προς θεραπεία, η ροή της πληροφορίας είναι ακόμα πιο σύνθετη λόγω του πλήθους των συμμετεχόντων ή και της ενδεχόμενης συνθεραπείας. Ομαδικά φαινόμενα έρχονται στο προσκήνιο, οι συναλλαγές μπορεί να έχουν πολλούς πιθανούς αποδέκτες, ακόμα και η θέση που επιλέγει ο θεραπευόμενος έχει τη σημασία της.

Το λογισμικό SHIFT είναι ένα μοναδικό εργαλείο για τον σύγχρονο θεραπευτή στη διαχείριση της πληροφορίας που διακινείται στην πορεία των συνεδριών και στην επιλογή των πλέον κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Session Handling Instrument For Therapists

Το λογισμικό SHIFT υπόσχεται να κάνει αυτό που σημαίνει το όνομά του. Να δώσει την ώθηση στον σύγχρονο θεραπευτή να αξιοποιήσει την πληροφορία που διακινείται στην πορεία των συνεδριών, ώστε να οδηγηθεί στις πλέον κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Παρουσίαση λογισμικού SHIFT

Στοιχεία Θεραπευόμενου

Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους περιγραφής του κάθε θεραπευόμενου / πελάτη σε επίπεδο δημογραφικών χαρακτηριστικών, παραπομπής, συνηθειών, παράλληλων ή προηγούμενων θεραπειών, διαγνώσεων και φαρμακευτικής αγωγής. Όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι επιλέξιμα από δυναμικές λίστες τις οποίες ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί άμεσα.

Ατομική Συνεδρία

Οι ατομικές συνεδρίες κάθε θεραπευόμενου καταγράφονται σε όποιο επίπεδο πληρότητας επιθυμεί ο χρήστης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για καταχώρηση είναι ο τύπος και τα ειδικά χαρακτηριστικά της συνεδρίας, η ενδεχόμενη καθυστέρηση προσέλευσης του θεραπευόμενου ή η απουσία του, οι άμυνες που ενεργοποιεί ο θεραπευόμενος και τα όποια ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη συνεδρία.

Ομαδική Συνεδρία / Οικογενειακή / Ζεύγους

Γίνεται καταγραφή των συμμετεχόντων της συνεδρίας, της συνέπειάς τους, των ειδικών χαρακτηριστικών της συνεδρίας, των συναλλαγών μεταξύ των μελών, των ατομικών και των ομαδικών ζητημάτων που ενεργοποιήθηκαν. Ο χώρος της συνεδρίας είναι επεξεργάσιμος από το χρήστη με γραφικό τρόπο. Η διάταξη των θέσεων της συνάντησης αναπαρίσταται γραφικά και η ποιότητα των συναλλαγών της διάδρασης σημειώνεται με χρωματική κωδικοποίηση.

Στατιστικά και Αναφορές

Τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, παρέχονται στατιστικά για την καθυστέρηση, την απουσία, τις άμυνες, τις διαπροσωπικές συναλλαγές και τα ζητήματα που ανακύπτουν στις συνεδρίες. Το σύνολο ή τμήμα όλων των τύπων συνεδριών είναι διαθέσιμο σε περιληπτικές ή αναλυτικές αναφορές.

Ασφάλεια Δεδομένων

Όλα τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο σύστημα, βρίσκονται σε μία και μόνο βάση δεδομένων με δυνατότητα μεταφοράς της από τον υπολογιστή για λόγους ασφαλείας ή κρυπτογράφησης για λόγους αποτροπής της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε αυτή.

Αγορά του λογισμικού

SHIFT

versions

Το λογισμικό SHIFT διατίθεται σε 3 εμπορικές εκδόσεις, την Private (κατάλληλη για ατομικές συνεδρίες), την Group (αφορά συνεδρίες ζεύγους, οικογενειακές και ομαδικές) και τη Full (που περιλαμβάνει συνεδρίες όλων των τύπων). Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν την έκδοση Full του SHIFT για να τo αξιολογήσετε για 30 ημέρες (Trial).

Η σελίδα είναι διαθέσιμη και στα Αγγλικα